Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PartyPal.be

PartyPal is een online platform, waarmee feestleveranciers hun diensten kunnen aanbieden voor verhuur aan klanten en organisaties. De website fungeert als een platform waarop partijen met elkaar kunnen communiceren en overeenkomsten met elkaar kunnen afsluiten. PartyPal biedt zelf geen dienst aan en is enkel intermediair voor het samenbrengen van deze 2 partijen. Namelijk feestleverancier & klant (hierna vermeld als verhuurder en huurder).

De website is eigendom van Kdesign.be

Kdesign.be BVBA
Swat Engelenstraat 44/01
B-2300 Turnhout (België)
BTW: BE.672574640
E-mail: info@PartyPal.be

Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan u ons steeds contacteren via e-mail: info@PartyPal.be
 

Artikel 1 – Definitie

1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. PartyPal: zijnde de onderneming die haar online platform ter beschikking stelt voor verhuurders en huurders.
 2. Verhuurder: feestleverancier en leverancier van een dienst die aangeboden wordt op het platform.
 3. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die op het platform de aangeboden dienst reserveert/boekt.
 4. Partijen: de verhuurder en huurder tezamen.
 5. Platform: de website https://www.PartyPal.be
 6. Dienst: de op het platform aangeboden feestleveranciers, -accommodaties en/of indien gewenst het aanbieden van aanvullende diensten op locatie zoals catering, muziek, PR materiaal, apparatuur, eye-catcher, muziek, dranken, eten, amusement etc.
 7. De advertentie: de profielpagina aangemaakt door de verhuurder.
 8. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen.
 9. Boeking: Het reserveren van de dienst door de huurder op het platform.

2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

3. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 

Artikel 2 – Registratie en totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst

1. Voor het gebruik van de diensten op het platform is een registratie van de verhuurder vereist. Registeren is kosteloos en vereist dat verhuurder akkoord gaan met deze voorwaarden.

2. Verhuurders kunnen kiezen uit een drietal accounts, een gratis account, een medium en een premium account.

3. Bij de registratie zijn verhuurders verplicht om actuele en volledige informatie te verstrekken, zoals vereist op het online registratieformulier.

4. Bij de registratie kiezen verhuurders een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen inbreuk plegen op de (handels)namen of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden.

5. Na registratie ontvangt de verhuurder een login en wachtwoord die zijn toegewezen aan hun ledenaccount.

6. Partijen dienen tenminste 18 jaar oud en handelingsbekwaam te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan.

7. PartyPal heeft het recht om het account van de verhuurder te blokkeren indien sprake is van enig gebruik dat in strijd is met de openbare orde en goede zeden, dan wel in strijd met deze voorwaarden.

8. De Gebruiksovereenkomst tussen PartyPal en partijen komt tot stand zodra een bevestigingsmail van de registratie of ontvangst van offerte op het door partijen aangeleverde e-mailadres ontvangen is.

9. PartyPal op geen enkele wijze betrokken bij en verantwoordelijk voor de betaling door de huurder aan de verhuurder.
 

Artikel 3 – Boekingen op het platform

 1. De huurder maakt de boeking definitief via telefoon of via mail, al dan niet door gebruik te maken van het platform, aan de verhuurder.
 2. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het terbeschikkingstellen van de juiste informatie zoals plaats, prijs, type feestleverancier en aantal personen etc.
 3. Wanneer fysieke documenten vereist zijn, zal de verhuurder deze naar de huurder toezenden naar het adres die is opgegeven bij de boeking.
 4. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van PartyPal en/of zijn verhuurders bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de huurder. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen geldig bewijs, en zijn dientengevolge aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.
 5. De documenten die worden verstrekt in verband met een via het platform gereserveerde dienst worden geleverd op het door de huurder bij zijn boeking verstrekte e-mailadres. In het zeldzame geval dat fysieke documenten vereist zijn, worden deze verzonden naar het door de huurder bij zijn boeking opgegeven adres.
 6. Indien de levering van documenten in verband met een via het platform gereserveerde dienst onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de huurder, dan zijn de verhuurder noch PartyPal aansprakelijk.
 7. De verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal en acties voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving of andere bindende voorschriften, waaronder onder andere begrepen de toepasselijke reclamecodes. De verhuurder garandeert bovendien dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal niet misleidend is.
 8. Verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal en acties een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aanbod bevat. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om door huurder een goede beoordeling mogelijk te maken. Als de verhuurder afbeeldingen en/of ander beeldmateriaal aanlevert, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.


Artikel 4 – Wijzigingen in boeking(en)

 1. Wijzigingen in boekingen, zoals het invoeren van andere reserveringsdata, kunnen indien en voor zover mogelijk, alleen in overleg met en met goedkeuring van de verhuurder worden gemaakt.
 2. PartyPal heeft geen toegang tot boekingssystemen van verhuurder(s) en kan zelf geen aanpassingen uitvoeren in boekingen. Verzoeken van de huurder tot wijziging van een boeking dienen gecommuniceerd te worden via welke manier dan ook aan de verhuurder(s).


Artikel 5 – Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, verzekeringen, maaltijden, eventuele persoonlijke kosten (telefoon, transport, verhuur, drankjes, etc.), alsmede meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de boekingsbevestiging genoemde kosten. De verhuurder bepaalt in overleg met de huurder de tijden dat de accommodatie tot beschikking van de huurder staat en in welke staat deze opgeleverd wordt.
 2. De op het platform getoonde prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde boekingen of abonnementen.
 3. PartyPal is gerechtigd om van elke advertentie en actie 5% servicekosten in rekening te brengen bij de verhuurder of adverteerder.
 4. PartyPal is gerechtigd om, afhankelijk van het gekozen abonnement, het juiste bedrag in rekening te brengen bij de verhuurder.
 5. PartyPal is gerechtigd om van elk abonnement 5 % servicekosten in rekening te brengen bij de verhuurder.
 6. Onze prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na het afsluiten van het Abonnement gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals in het geval van het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de huurder of verhuurder meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.
 7. PartyPal verricht geen terugbetalingen indien de verhuurder zijn Abonnement niet gebruikt. De verhuurder heeft evenmin een recht op terugbetaling indien de toegang tot zijn Abonnementen geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperkt of verhinderd wordt conform artikel 14 (“Remedies”).


Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling door partijen worden buiten de verantwoordelijkheid van PartyPal volbracht.
 2. De reserverings- en betalingsvoorwaarden van de dienstverlener zijn van toepassing verklaard en door de huurder geaccepteerd tijdens het boekingsproces op het platform.
 3. De verhuurder is vrij om zelf de prijzen te bepalen wanneer de feestleverancier wordt verhuurd.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Boekingen voor diensten kunnen worden geannuleerd conform de door de verhuurder gehanteerde boekings- en reserveringsvoorwaarden. De verhuurder dient deze voorwaarden in de advertentie te vermelden.
 2. Verzoeken van de huurder tot annulering van een boeking dient ter behandeling worden gebracht aan de verhuurder.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is PartyPal aansprakelijk voor eventuele schade bij huurders ontstaan door (over)boeking bij een verhuurder(s).
 2. PartyPal garandeert niet dat verhuurders volledig en/of correct uitvoering geeft aan eventuele overeenkomst, tussen de partijen.
 3. PartyPal is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van verhuurders op de website.
 4. PartyPal kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid, geschiktheid, de kwaliteit of veiligheid van de diensten die de huurder van de verhuurder afneemt, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. PartyPal kan er niet voor instaan dat de informatie op het platform geschikt is voor het doel waarvoor deze door de huurder wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de verhuurders en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 6. PartyPal kan niet garanderen dat de huurder en/of de verhuurder ten allen tijde gebruik kan maken van het platform en de dienstverlening van PartyPal.
 7. PartyPal staat er niet voor in dat het platform altijd beschikbaar is en ongestoord werkt. Storingen in het platform en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk.
 8. PartyPal is nimmer aansprakelijk voor het wel of niet naar behoren functioneren van het platform.
 9. PartyPal is nimmer aansprakelijk voor schade bij de verhuurder, welke veroorzaakt door de huurder.
 10. PartyPal is nimmer aansprakelijk voor schade bij de verhuurder, veroorzaakt door gebruikmaking van het platform.
 11. Voorgaande beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld van PartyPal.


Artikel 9 – Platform

 1. PartyPal streeft ernaar de meest actuele informatie te plaatsen op het platform. Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk geplaatst wordt. PartyPal is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.
 2. PartyPal is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het platform (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.
 3. PartyPal is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het platform aan te brengen.
 4. PartyPal is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van de verhuurders op het platform te wijzigen of op te schorten.
 5. PartyPal kan niet garanderen dat partijen er voor in staat dat de producten en/of diensten worden geleverd dan wel wordt afgenomen en dat de levering voldoet aan enige Overeenkomst, de daarin vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 6. Afbeeldingen, video’s of teksten die op het platform worden geplaatst mogen, zonder akkoord van de verhuurder, worden gebruikt door PartyPal voor de exploitatie van het platform.


Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. De via de website verkregen persoonsgegevens wordt door PartyPal vastgelegd in een database. De eigendoms-, gebruiks- en exploitatierechten van de gegevens liggen volledig bij PartyPal. Alle inkomsten voortvloeiend uit het gebruik en/of de exploitatie van de gegevens komen volledig ten gunste van PartyPal.
 2. Door de registratie stemt de verhuurder ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken overeenkomstig onze Privacy Verklaring en Gebruik van Cookies.
 3. Door gebruik te maken van de diensten van PartyPal, wordt eveneens het door PartyPal gehanteerde privacy- en cookiebeleid aanvaard.


Artikel 11 – Klachtenprocedure

 1. De huurder dient gebreken of tekortkomingen geconstateerd aan de geleverde dienst binnen 14 dagen na voltooiing van de dienst schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder te melden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de huurder en verhuurder niet op.
 3. In geen geval is PartyPal aansprakelijk bij klachten van huurders aan verhuurders.
 4. Indien een klacht gegrond is, kan PartyPal de verhuurder sommeren alsnog na te komen zoals is overeengekomen, tenzij dit reeds voor de huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de huurder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


Artikel 12 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van PartyPal schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Partijen niet op.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van PartyPal onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van PartyPal behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PartyPal door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van PartyPal kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij PartyPal een overmachtstoestand voordoet, meldt zij aan de partijen tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien PartyPal bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is PartyPal gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Betreffende partij is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 - Inhoud op het ‘Platform’

 1. Indien bepaalde inhoud op het ‘Platform’ een schending van de Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent, dient de huurder of verhuurder ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.
 2. De huurder of verhuurder’ en geautoriseerde derde partij die inhoud op het ‘Platform’ plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere huurders of verhuurders van het Platform (Engels, Frans of Nederlands) en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is.
 3. het Platform bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder of verhuurder. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.


Artikel 14 - Remedies

 1. PartyPal behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de verhuurder in strijd handelt met de Voorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. PartyPal behoudt zich alle rechten voor omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.
 2. PartyPal beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan PartyPal de verhuurder zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.
 3. De verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud en advertenties impliceren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De verhuurder heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.


Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. De voorwaarden blijven van kracht indien PartyPal van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. PartyPal is gerechtigd om de voorwaarden tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt niet voor reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Op elke rechtsbetrekking tussen de huurder en de verhuurder is uitsluitend het Belgisch en recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Elk geschil tussen de huurder en de verhuurder, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van de verhuurder voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen

Deze voorwaarden treden in werking op 1 mei 2019.